بین نوشتن و ننوشتن دست و پا میزنم.یک چیزی رفته زیر پوستم که خودم هم نمیدانم چه کوفتی است اما مطمئنم ارتباط شدید با همین امروز دارد. یعنی