حیدری نژاد: عطف دقیقاً متعلق به همه کتابداران ایران است

مصاحبه‌کنندگان: محمد زره‌ساز، رضا رجبعلی بگلو * این گفتگو در نشریه شناسه منتشر شده است. پس از برقراری چند تماس تلفنی سرانجام به این نتیجه رسیدیم که در ساعتی از …

Read More