آدمی از نسل خاک صحنه خورده ها! نه اینها که فقط پزش را میدهند…آدمی از نسل دربه درشده ها، نه آنها که تحمل “بالای چشمتان ابروست” را هم