من تو را میفهمم…تجربه ی چهار دهه زنده مانی …قصد نشستن بر منبر پند و موعظه هم ندارم که خودم محتارج ترم….یعنی آنقدر تن و بدنم جای داغ