“من رو دست کسی نمی مونم  نه خودم و نه جنازه ام.” این را  به تو گفته بودم و باورت نمیشد. وقتی هفتاد و هفت  تا قرص خواب