اوه  عشق…ساده بگویم هم کلمه اش تعفن دارد و هم مفهومش..یعنی شده است وگرنه  وقتی از شکم مادر زاییده شد پاک بوده  اما ما دو دستی و حسابی