این هم نمره ی دوم. تمام شد.خسته گی مانده اما .دو ماه تمام با فکر و دغدغه. هرروزعصر زودتر میروم خانه  که به کارها برسم. نامه نگاری دارد!