از اولین مرتبه ای که چنین گفت زرتشت نوشته ی نیچه را خواندم تا به امروز که برای سومین یا چهارمین بار سراغ این کتاب حکمت اموز می