آخرین مطالب

حواسم پیش توست،گرچه میدانی که حوصله ندارم اما حواسم ششدانگ پیش توست. نه اینکه برایت بمیرم.نه!خودت میدانی که من اهل این کثافت کاریها نیستم.نه برای کسی میمیرم و ...
ادامه مطلب

برای غزاله…!…دخترم!(۱)

لالالالا….گل لاله…مامان رفته….خونه خاله لالالالا….گل پونه….مامان میاد …یه شب خونه لالالالا….لالالالا…لالالالا …..لالالالا غزاله را بغل میکنم.دخترم.رنگش پریده است!میان لباس خواب سیاهیکه  ستاره های دنباله دار به روی ان ...
ادامه مطلب